title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 02/15
26/2/2015

סדר יום
1. אישור פרוטוקול מס' 1/2015 מים 29.1.2015
2. אישור תמיכות לשנת 2015
3. אישור דירקטור פארק צבאים
4. אישור משכון רכב בליסינג מימוני
5. עדכון תקציב ועד מקומי ניר דוד לשנת 2014
6. אישור תברי"ם 
7. שונות