title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 03/15
26/3/2015

סדר יום
1. הרמת כוסית לפסח
2. אישור פרוטוקול מס' 2/2015 מיום 26.2.2015
3. אישור דו"ח ביקורת פנימית לשנת 2015
4. אישור דו"ח ממצאי משרד הפנים לשנת 2013
5. אישור דוד קירמה בוועדה המקומית לתכנון ובניה
6. אישור דו"ח רבעוני 4, 2014
7. אישור תברי"ם
8. שונות

לפרוטוקול המלא