title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 04/09
25/6/2009

סדר יום

1.      אישור פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3/09 מיום 14.5.09 .

2.      מבנה ארגוני.

3.      תקציב מועצה רבעוני.

4.      תאגיד ביוב "קולחי המעיינות".      

         -  אישור תקנון.

         -  אישור דריקטוריון

5.      שינויים בהרכב דירקטוריון חברה כלכלית.

6.      אישור תבר"ים.

7.      תקציב ועדים מקומיים.

8.      אישור ירון שפיר כמורשה חתימה.

9.      אישור אבי לוי כמורשה חתימה במפעל הפיס.

10.    אישור תמיכות לשנת 2009.

11.    הצטרפות מ.א."עמק המעיינות" לעמותת "ארץ אהבתי".

12.    שונות.

 

פרוטוקול

ישיבת מליאה 04/09

מיום חמישי ג' בתמוז  תשס"ט, 2009 .25.6

 

נכחו:

יורם קרין – ראש המועצה, ירון שפיר – מירב, דני אליהובית יוסף,  אייל לב – שדה אליהו, אבי גל – מעוז חיים, ציון כהן – מנחמיה, אייל יונה – נווה אור, שוש מאיר- נוה איתן, שלמה גלזרניר דוד ,  שמואל ערמון – שדה נחום,  מירב ניב – גשר, רונן חלוץ – חמדיה, גדעון עריף – מסילות, יואב שוהם – רשפים, גיל אלכסנדר – מעלה גלבוע, אפרת פולק – טירת צבי, ניסים אמזלג – רחוב, גדעון ישראלי – עין הנצי"ב,

 

חסרים:

יעקב יהודה – ירדנה, יוסי דדון – רוויה, רפי בן אבי – שלוחות, פרץ יהודה – תל–תאומים, צבי ורד – כפר רופין. דוד קירמה – שדי תרומות.

 

מוזמנים:

אביגדור משה – מ.מ. מזכיר המועצה, דיתי הרפז - ישובים, שלום בויאר – גזבר, טל יערי – הנח"ש, עו"ד יעל נורקין – יועמ"ש.

 

 

 

נדון והוחלט:

 

1.         מליאת המועצה אשרה את פרוטוקול המליאה מיום 14.5.09.

 

2.         תקציב רבעוני 2009 :

            גזבר המועצה ומנהלת החשבונות הציגו למליאה את הדוח הרבעוני לשנת 2009. 

            התקיים דיון בנושא ולאחר מכן אושר הדו"ח.

 

3.         תאגיד ביוב "קולחי המעיינות" :

            ארז קרייזלר פרויקטור הקמת תאגיד הביוב  ועו"ד נטלי שמואלי הציגו את הפרויקט,התקנון, הרכב הדירקטוריון

            ותנאי הסף. לאחר דיון בנושאים שהוצגו.

            המליאה אישרה הקמת תאגיד הביוב "קולחי המעיינות", תקנון והרכב הדירקטוריון.

            כפי שמופיע  בנספח 1 (תקנון), וניספח 2 (הרכב הדירקטוריון).

           

            תוצאות ההצבעה:     בעד   -  17       נגד   -  אין       נמנע  -  אין

 

4.         מליאת המועצה אישרה את רשימת התברים המופיעים בנספח 3.

 

            תוצאות ההצבעה:     בעד   -  17        נגד   -  אין         נמנע  -  אין

 

5.         אישור תקציבי ועדים מקומיים:

            המליאה אישרה את תקציבי הועדים המקומיים המופיעים בנספח 4.

 

            תוצאות ההצבעה:     בעד   -  17        נגד   -  אין         נמנע  -  אין

 

 

6.         שינויים בהרכב דירקטוריון בחברה הכלכלית:

            המליאה אישרה את השינויים הבאים בהרכב דירקטוריון החברה הכלכלית: רותי גיא ודבורה ליס יחליפו את אמנון

            בנימין ורפי כפרי.

           

            תוצאות ההצבעה:      בעד   -  17        נגד   -  אין         נמנע  -  אין

 

7.         מורשי חתימה – ירון שפיר:

            המליאה אישרה את ירון שפיר סגן ראש המועצה כמורשה חתימה נוסף מטעם המועצה.

           

            תוצאות ההצבעה:      בעד -   18          נגד – אין

 

8.         אבי לוי – מורשי חתימה במפעל הפיס:

            המליאה אישרה את אבי לוי מנהל מ.תשתיות כמורשי לחתום מטעם המועצה על כל מסמך הנדרש לשם בקשה ו/או

            קבלה של תקציבים ו/או מסירת דוחות למפעל הפייס. חתימתו של ראש המועצה בצירוף חתימתו של אבי לוי וחותמת

            המועצה, תחייב את המועצה לכל דבר ועניין בכל הקשור למסמכים ולעניינים המפורטים לעיל.

 

            תוצאות ההצבעה:      בעד   -  17                  נגד   -  אין                   נמנע  -  אין

 

9.         הצטרפות לעמותת "ארץ אהבתי":

            המליאה החליטה להצטרף כחברה בעמותת "ארץ אהבתי". (תקנון העמותה מצ"ב בנספח 5)

 

            תוצאות ההצבעה:      בעד  -  18                   נגד -  אין

 

10.       תמיכות לשנת 2009:

            מליאת המועצה אישרה את המלצות ועדת תמיכות (מצ"ב בנספח 6).

           

            תוצאות ההצבעה:     בעד   -  17                   נגד   -  אין                   נמנע  -  אין

 

                                   

 

 

       ___________________________                                  _______________________  

          אביגדור משה – מ.מ. מזכיר המועצה                                               יורם קרין – ראש המועצה