title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 05/15
25/6/2015

סדר יום
1. אישור פרוטוקול מס' 4/2015 מיום 21.5.2015
2. אישור המועצה להסדרת פירעון שטרי ההון שהמועצה הקצתה לחכ"ל.
3. אישור תבחינים לקבלת תמיכות לשנת 2016
4. אישור התקשרות חוות עדן עם קבלן לעבודות חקלאיות עקב העדר תועלת בעריכת מכרז חדש.
5. אישור התקשרות עם ספק לשירותי שטיפת כלי רכב עקב העדר תועלת בעריכת מכרז חדש.
6. אישור רבעון 1, 2015 
7. אישור צו המיסים לישובים לשנת 2016
8. אישור צו המיסים למועצה לשנת 2016
9. בקשה לתיקון פרוטוקול המליאה 2/2015 – סעיף 4 עידכון תקציב ועד מקומי ניר דוד
10. אישור תברים
11. שונות

לפרוטוקול המלא