title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 06/15
13/8/2015

סדר יום

1.      אישור פרוטוקול  מס' 5/2015  מיום 25.6.2015 .

2.      אישור המועצה להסדרת פירעון שטרי ההון  שהמועצה הקצתה לחכ"ל.

3.      עדכון תקציב ועד מקומי מנחמיה לשנת 2015.

4.      אישור החלפת חבר וועדת ביקורת בנוה איתן.

5.      מחזור הלוואות לטווח ארוך.

6.      פתיחת חשבון עזר פיס לשנים 2015-2016 בבנק דקסיה.

7.      חידוש חוזה הרשאה למאגר קולחין.

8.      אישור תברי"ם.

9.      שונות