title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 07/15
10/9/2015

סדר יום
1. הרמת כוסית לראש השנה והצגת המרכז הטכנולוגי.
2. אישור פרוטוקול מס' 6/2015 מיום 13/8/2015
3. מדיניות החזר שטרי חוב חברה כלכלית למועצה.
4. אישור דוח ביצוע רבעון 2, 2015.
5. עדכון מורשי חתימה בבית ספר ביכורה.
6. אישור נציג ציבור בוועדת בחינה לכ"א.
7. אישור החלפת 2 חברי וועדת ביקורת בועד מקומי רשפים.
8. הצגת תהליך אישור תב"ר וביצועו.
9. אישור תברים
10 . שונות

לפרוטוקול המלא