title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 08/15
25/10/2015

סדר יום
1. אישור פרוטוקול מס' 7/2015 מיום 10/9/2015
2. הצגת דו"ח תאגידים לשנת 2015 : מתנ"ס עמק המעיינות, תחנת העמקים, תאגיד הביוב.
3. עדכון ועדת ביקורת בוועד מקומי מירב ובוועד מקומי מסילות
4. אישור המלצת ההנהלה סיור לימודי בהולנד עבור יורם קרין ונגה גיל
5. אישור התקשרות לרכישת כלי רכב למחלקת ביטחון עקב העדר תועלת בעריכת מכרז חדש.
6. אישור תברים
7. שונות

לפרוטוקול המלא