title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 09/15
19/11/2015

סדר יום
1. אישור פרוטוקול מס' 8/2015 מיום 15/10/2015
2. הצגת דו"ח תאגידים לשנת 2015 : טליה אחזקות בע"מ, חכ"ל עמק המעיינות.
3. אישור שכר בכירים לעובדים בחוזה אישי.
4. קבלת הלוואה בחכ"ל עבור שכונה ב' בשלפים.
5. אישור דו"ח ממצאי משרד הפנים לשנת 2014
6. האצלת סמכויות לוועדים המקומיים.
7. ועדת ביקורת ניר דוד.
8. אישור תב"רים.
9. שונות.

לפרוטוקול המלא