title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 10/15
18/1/2016

סדר יום

1. אישור תקציב 2016 .

2. שונות.