title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 11/15
18/1/2016

סדר יום

1.   אישור דו"ח רבעון 3, 2015

2.   אישור עדכון תקציב 2015 

3.   אישור מסגרות חח"ד לשנת 2016.

4.   אישור מתן ערבות לתאגידים לשנת 2016

5.   עדכון תקציבי ועדים מקומיים  2015

6.   אישור תקציבי ועדים מקומיים 2016

7.   האצלת סמכויות לאדר' אבישי טאוב

8.   חוק עזר עמק המעיינות- אגרת תעודת אישור

9.   אישור מורשי חתימה בביה"ס היסודיים

10. אישור נציג ציבור בעמותת תחנת העמקים

11. אישור נציג מועצה באיגוד כיבוי אש (הרשות הארצית לכבאות והצלה)

12. אישור תברים

13. שונות


לפרוטוקול המלא