title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 01/16
28/1/2016

סדר יום
1. אישור פרוטוקול מס' 10/2015 ופרוטוקול מס' 11/2015 מיום 31/12/2015
2. הצגת עמותת "מעברים בעמק" – מרכז תעסוקה לתושבי המועצה האזורית עמק המעיינות בשותפות עם המועצות האזוריות עמק יזרעאל, זבולון ומגידו.
3. הצגת דו"ח תאגידים לשנת 2015 : פארק תעשיות צבאים.
4. אישור ועדת ביקורת – ירדנה
5. תיקון חוק עזר למועצה – מניעת רעש בפארקים.
6. אישור תברים.
7. שונות


לפרוטוקול המלא