title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 03/16
14/4/2016

סדר יום
1. הרמת כוסית לפסח
2. אישור פרוטוקול מס' 2/2016 מיום 25.2.2016
3. עדכון תקציב 2016, בגין נזקי סופה
4. עדכון תקציב 2015, העברה מסעיף רזרבה סך 190,221 ש"ח לסעיף קרן פיתוח
5. אישור דו"ח רבעון 4, 2015
6. אישור תמיכות לשנת 2016
7. אישור חוק עזר לעמק המעיינות (אגרת תעודת אישור) התשע"ו, 2015
8. אישור ועדת ביקורת ירדנה
9. אישור החלפה של חברי ועדת ביקורת שדה נחום
10. אישור תב"רים
11.שונות ודיווחים

לפרוטוקול המלא