title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 04/16
27/6/2016

סדר יום
1. אישור פרוטוקול מס' 3/2016 מיום 14.4.2016
2.  אישור צו ארנונה לשנת 2017
3.  שונות ודיווחים.