title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 05/16
27/6/2016

סדר יום
1. אישור עדכון קריטריונים למחיקת חובות.
2. בקשה לאישור חריגה בתקציב בפטור ממכרז - חוזה 130-2015 דרך גישה לגשר שער הירדן נוכח תוספות לביצוע בפועל שלא היו ידועות מראש בעת עריכת ההסכם, ולאור חשיבות העמידה בזמנים כדי לאפשר את תחילתן של העבודות לביצוע הקמת הגשר (פרויקט ברמת חשיבות בין לאומית) , ללא עיכוב.
3. אישור צווי מיסים לוועדים המקומיים.
4. אישור מתן ערבות למשרד האנרגיה והתשתיות.
5. אישר נוהל רישוי עסק לאירועים תחת כיפת השמים.
6. אישור מליאה על פתיחת חשבון בבנק לאומי להתנהלות פרויקט הולכה צפוני. )ביוב(
7. אישור תברים
8. שונות ודיווחים.

לפרוטוקול המלא