title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 06/16
22/9/2016

סדר יום
1.   אישור פרוטוקול מס' 2 4/2016 ופרוטוקול 5/2016 מיום 27.6.2016
2.   עדכון תקציב 2 2016 
3.   אישור דו"ח רבעון1, 2016
4.   אישור רבעון 2, 2017 
5.   אישור תבחינים לשנת 2017
6.   אישור שכר בכירים 
7.   פטור ממכרז להתקשרות בגין ריסוס גדרות ביטחון 
8.   אישור הסכם עם עירית בית שאן ותאגיד פארק צבאים בע"מ להפעלת מתחם מסוף רכבת בית שאן 
9.   אישור הלוואה לחברה הכלכלית במשקי בית שאן 
10. אישור תב"רים
11. שונות ודיווחים

לפרוטוקול המלא