title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 07/16
17/11/2016

סדר יום
1. אישור פרוטוקול מס' 6/2016 מיום 22.9.2016
2. הצגת השתתפות המועצה במרכיבי ביטחון בישובים (סעיף מישיבה קודמת).
3. הצגת דוחו"ת תאגידים לשנת 2016 : תאגיד טליה אחזקות , עמותת תחנת העמקים, קולחי עמק המעיינות.
4. אישור תיקון תקנון פארק צבאים בע"מ, בנוגע לניהול ותפעול מתחם הרכבת.
5. אישור עדכון בהסכם עם עירית בית שאן ותאגיד פארק צבאים בע"מ להפעלת מסוף תחנת רכבת בית שאן.
6. אישור מסגרות חח"ד לשנת 2017.
7. אישור מתן ערבות לתאגידים לשנת 2017.
8. אישור יצירת תת סיווג בצו המיסים לשנת 2017 של "מבנה חקלאי" לעניין חממות.
9. האצלת סמכויות לועדים המקומיים לשנת 2017.
10 . אישור חוק עזר העמדת רכב וחניה.
11 . אישור חברי ועדת ביקורת ועד מקומי מעלה גלבוע.
12 . אישור תשלום לחברי ועדת ערר בגין השתתפות בישיבות הועדה בשנת 2014,  2016 ואילך. 
13 . אישור תב"רים.
14 . שונות ודיווחים.

לפרוטוקול המלא