title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 08/16
29/12/2016

סדר יום
1. אישור תקציב לשנת 2017.
2. שונות ודיווחים.

לפרוטוקול המלא