title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 09/16
29/12/2016

סדר יום
1.   אישור פרוטוקול מס' 7/2016 מיום 22.9.2016.
2.   אישור עדכון תקציב 2016.
3.   אישור דוח רבעוני 3, 2016.
4.   פתיחת חשבון בבנק לאומי לצורך ניהול תיקי השקעות.
5.   עדכון תקציב ועדים מקומיים לשנת 2016.
6.   אישור תקציב ועדים מקומיים 2017.
7.   אישור חוזים בשכר בכירים.
8.   תיקון חוק עזר ביוב.
9.   הסבר בנושא היטל השבחה.
10. אישור תב"רים.
11. שונות ודיווחים.

לפרוטוקול המלא