title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 01/17
9/2/2017

סדר יום
1. אישור פרוטוקול מס'08/2016 ופרוטוקול מס' 09/2016 מיום 29/12/2016  
2. ניהול ישיבות המליאה 
3. אישור הפחתה בתעריף אגרת ביוב
4. הצגת דו"ח תאגידים לשנת 2016: פארק תעשיות צבאים, מתנ"ס עמק המעיינות
5. ממצאים עיקריים שעלו בביקורת משרד הפנים בשנת 2015
6. אישור שכר בכירים
7. אישור עבודה נוספת לגזבר המועצה 
8. פתיחת חשבון עזר לפרויקטים של מפעל הפיס
9. אשרור מחזור הלוואות בבנק דקסיה ישראל בע"מ 
10. אישור נוהל רכישת פחי אשפה
11. הסבר בנושא היטל השבחה
12. אישור תברים
13. שונות

לפרוטוקול המלא