title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 02/17
6/4/2017

סדר יום
1.הרמת כוסית לפסח.
2. אישור פרוטוקול מס' 1/2017 מיום 09.02.2017
3. הצגת דו"ח תאגיד לשנת 2016: חכ"ל עמק המעיינות.
4. עדכון תקציב 2017, העברה מסעיף רזרבה סך של 50,000 ש"ח לסעיף תמיכות.
5. אישור תמיכות לשנת 2017.
6. הגדלת תקציב ועד מקומי מנחמיה - 2017.
7. אישור הגדל היקף משרת גזר ל-100%.
8. אישור נציג מועצה בדירקטוריון חברה כלכלית.
9. אישור ועדת ביקורת בישובים _נווה אור, שדה נחום, מירב, מנחמיה).
10. מינוי עפרה סתת ליועצת ראש המועצה בנושא אזרחים ותיקים.
11. הנחות במסגרת חוק עזר ניקוז.
12. אישור תב"רים.
13. שונות ודיווחים.

לפרוטוקול המלא