title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 03/17
6/4/2017

סדר יום

1.      אישור פרוטוקול מס' 2/2017 מיום 06.04.2017.

2.      מענה לשאילתה של חבר המליאה דוד קירמה.

3.      אישור דוחות ועדת ביקורת לשנת 2016

4.      דיון ואישור תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 3), התשע"ז -2017 - הנחה מיוחדת לשנת 2017 לחייבי ארנונה."

5.      אישור רבעון א' לשנת 2017 .

6.      אישור צו המיסים ועדים מקומיים לשנת 2018

7.      אישור תברים.

8.      שונות ודיווחים.


לפרוטוקול המלא