title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 04/17
13/6/2017

סדר יום
1. אישור צו ארנונה לשנת 2018.
שונות ודיווחים.