title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 06/17
28/9/2017

סדר יום

1.       אישור פרוטוקול מליאה מס' 5/2017 מיום 20.7.2017.

2.       אישור נציג ציבור לדירקטוריון – מי שאן.

3.       אישור נציג לדירקטוריון טליה אחזקות בע"מ.

4.       עדכון הסכם שותפות טליה

5.       מינוי ממונה על תעסוקה לאנשים עם מוגבלות .

6.       הצגת דו"ח כספי מבוקר לשנת 2016 .

7.      אישור רבעון ב' לשנת 2017.

8.       אישור עדכון תקציב לשנת 2017.

9.       אישור עדכון נוהל כלי אצירה.

10.   פתיחת חשבון נאמנות בנקאי לטובת מוא"ז עמק המעיינות.

11.   אישור עבודה נוספת – לעו"ס מירב אזולאי

12.   אישור תברי"ם.

13.   שונות ודיווחים.


לפרוטוקול המלא