title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 07/17
23/11/2017

סדר יום

1.  אישור פרוטוקול מליאה מס' 6/2017 מיום 28.09.2017.

2. דיווח בנושא תיקון ליקויים מדו"ח ביקורת בעמותת הספורט.

3. אישור תבחינים לשנת 2018.

4. אישור נציגי ציבור בתאגידי הרשות.

5. האצלת סמכויות לוועדים המקומיים לשנת 2018.

6. אישור קולות קוראים לחטיבה להתיישבות.

7. אישור שכר בכירים.

8. האצלת סמכויות לסגן ראש המועצה כנציג הרשות בועדת בחינה ועניני משמעת.

9. מינוי מיה גומא להב לממונה למניעת הטרדות  מיניות.

10. אישור תברי"ם.

11. שונות ודיווחים.