title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 08/17
21/12/2017

סדר יום
1. אישור תקציב המועצה לשנת 2018.
2. שונות ודיווחים.

לפרוטוקול המלא