title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 09/17
21/12/2017

סדר יום

1.       אישור פרוטוקול מליאה מס' 7/2017 מיום 23.11.2017.

2.       אישור מסגרות חח"ד לשנת 2018

3.       אישור שירות פועלים באינטרנט לעסקים

4.       אישור הארכה למבצע הגבייה

5.       אישור רבעון 3, 2017

6.       אישור שכר מבקר המועצה

7.       הקמת אשכול רשויות , אשכול כנרת ועמקים

8.       עדכון תקציב וועדים מקומיים לשנת 2017

9.       אישור תקציב וועדים מקומיים לשנת 2018

10.   אישור ממצאי דוח ביקורת משרד הפנים לשנת 2016

11.   אישור תברי"ם

12.   שונות ודיווחיםלפרוטוקול המלא