title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 01/18
25/1/2018

סדר יום

1.       אישור פרוטוקול מליאה מס' 8/2017 ופרוטוקול מס' 9/17 מיום 21.12.2017

2.       הצגת דו"ח תאגידים לשנת 2017 : עמותת תחנת העמקים, קולח עמק המעיינות, חכ"ל

3.       אישור התקשרות עם גבע סול (הרשאה לשימוש לתקופה העולה על 5 שנים)

4.       חוק עזר למועצה האזורית עמק המעיינות (שמירת איכות הסביבה) (תיקון), התשע"ח – 2018 – תיקון חוק העזר של המועצה לגבי בעלי חיים משוטטים.

5.       גן לאומי בית שאן - ביטול הכרזה על חלק מהגן הלאומי.

6.       אישור תברי"ם

7.       שונות ודיווחים


לפרוטוקול המלא