title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 02/18
22/2/2018

סדר יום

1.       אישור פרוטוקול מליאה מס' 1/2018 מיום 25.1.2018

2.       הצגת דו"ח תאגיד החברה הכלכלית לפיתוח עמק המעיינות לשנת 2017

3.       מינוי ועדת השגה רשותית לעניין בקשות ערר  בנושא רישוי עסק

4.       עמדת המועצה לעניין הקמת תחנות כוח בשטח המועצה

5.       אישור פתיחת חשבון בבנק מזרחי לצורך השקעה בקרן אתגר.

6.       אישור פתיחת חשבון בבנק פועלים לצורך השקעה בחברת פעילים.

7.       עדכון תקציב ועד מקומי טירת צבי לשנת 2017

8.       אישור תברי"ם

9.       שונות ודיווחים


לפרוטוקול המלא