title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 05/18
2/7/2018

סדר יום
1. אישור פרוטוקול מליאה 4/18 מיום 24.5.18.
2. מענה לשאילתה בנושא מדיניות פיקוח במועצה.
3. אישור יורם קרין, ראש המועצה, במועצת אשכול כנרת עמקים.
4. אישור תבחינים לתמיכות לשנת 2019.
5. אישור רבעון 1,2018.
6. אישור סיכום הביקורת לשנת 2017.
7. דיון בנושא אגודת המים "אפיקי מים".
8. אישור תב"רים.
9. שונות ודיווחים.

לפרוטוקול המלא