title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 08/18
21/11/2018

סדר יום
1.ברכות, השבעה ומידע ראשוני לנבחרים.
2. בחירת ירון שפיר לתפקיד סגן ראש המועצה ומ"מ ראש המועצה, והאצלת סמכויות לסגן ראש המועצה.
3. הודעה על ניגודי עניינים של נבחרי ציבור.
4. מינוי ועדות חובה.
5. מינוי ועדת משנה לתכנון ובניה באמצעות מליאת הועדה המקומית.
6. מינוי נציגים לתאגידים העירוניים.
7. מינוי נציגים לאשכול ולאיגודי ערים.
8. האצלת סמכויות לוועדים המקומיים.
9. מינוי ואישור שכר למשרות אמון.
10. אישור מורשי חתימה.
11. אישור תב"רים.
12. דיווחים ושונות.

לפרוטוקול המלא