title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 09/18
19/12/2018

סדר יום

1.     אישור פרוטוקול מס' 8/2018 מיום 21.11.2018.

2.     אישור גזבר, ושכר גזבר - אסף ברמי.

3.     מינויו של הגזבר כמנהל ארנונה וכממונה על הגביה.

4.     אישור מורשי חתימה.

5.     הצגה ואישור של מבנה ארגוני  מועצה אזורית עמק המעיינות.

6.     אישור נציגי ציבור בוועדת בחינה לענייני כ"א.

7.     עדכון דירקטורים בתאגידים העירוניים.

8.     אישור דו"ח רבעוני מס' 3.

9.     עדכון תקציב 2018.

10.   עדכון תקציב 2018 ועדים מקומיים.

11.   אישור מסגרות חח"ד לשנת 2019 ואישור למתן ערבות  לתאגידים   לשנת 2019.

12.   אישור הרכב ועדת ערר  לענייני ארנונה.

13.   אישור סיור לימודי בחו"ל במסגרת תוכנית "מובילים דיגיטלים ברשויות המקומיות"  במימון ישראל דיגיטלית.

14.   אישור תברים.

15.   שונות ודיווחים.


לפרוטוקול המלא