title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 01/19
31/1/2019

סדר יום
אישור תקציב המועצה לשנת 2019