title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 02/19
31/1/2019

סדר יום
אישור צו ארנונה לשנת 2019