title
title
title
title
title
title
title
title
פרוטוקול מליאת המועצה 04+05/19
28/2/2019

סדר יום

1.       אישור פרוטוקול  מס' 1-2-3/2019 מיום 31.01.2019

2.       הצגת דו"חות תאגידים לשנת 2018: קולחי עמק המעיינות.

3.       אישור סיכום ביקורת לשנת 2017

4.       אישור רו"ח בוועדים המקומיים.

5.       אישור נציגי ועדה מחוזית לחוק התכנון והבניה.

6.       אישור נציגי המועצה במיזם משותף להפעלת מוקד שירותי רפואה מיידים .

7.       אישור מורשי חתימה בחשבון בית הספר שקד יסודי.

8.       אישור  תברי"ם

9.       שונות ודיווחים.


לפרוטוקול המלא