enlightened תיק עובד >>

enlightened הסבר על תלוש השכר >>

enlightened מערכת הנוכחות >>

         מערכת נוכחות משקפת את הנתונים שיעברו לשכר ועל בסיסם מחושבת המשכורת החודשית.
         מילוי נכון ומדויק של דוח הנוכחות ימנע פערים וטעויות בתלוש השכר.
         להלן דגשים חשובים שעלייכם לשים לב עליהם בעת מילוי הדוח:
         1. חשוב להקפיד על שעת כניסה ויציאה מהעבודה ולא להשאיר יום עבודה ללא מילוי או מילוי חלקי.
         2. בעת היעדרות על העובד.ת למלא את סיבת ההיעדרות:
              חופשה שנתית
              מחלה - יש לצרף אישור מחלה עדכני
              מילואים - יש לצרף את צו המילואים
         3. שעות כוננות - על העובד.ת לעדכן את שעות הכוננות על-פי המכסה שאושרה לו.
         4. רמת ניידות - על העובד.ת למלא את מכסת הק"מ שאושרה לו.
         5. עד ה-5 לכל חודש עלייכם לאשר את דוח הנוכחות.