מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 12

12
מחלקת אחזקה
מתן שירותי אחזקה ולוגיסטיקה לכל מחלקות המועצה ובישובים.
יעוד המחלקה:
תפקידי המחלקה:
תחזוקת כבישים ומדרכות
פיקוח על תחום הגינון
פיקוח על תחזוקת מתקנים
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
תחזוקת
כבישים
ומדרכות
תחזוקת כבישים בתחום המועצה, אשר אינם באחריות מע”צ.
העברת השתתפות כספית לתחזוקת כבישים ומדרכות בתוך
הישוב, כחלק מסל השירותים לישובים
תחזוקת הכבישים והמדרכות בתוך הישוב.
תחזוקת
תאורת רחובות
וכבישים
העברת השתתפות כספית לתחזוקת התאורה כחלק מסל
השירותים לישובים
תחזוקת תאורת הרחובות בישוב ותשלום עבורה
תחזוקת ניקוז
רשות הניקוז אחראית לטפל בניקוזים בשטחים הפתוחים
במועצה
טיפול בניקוז בתוך הישוב ובשטחים החקלאיים השייכים לו
גינון וניקיון
גינון ונקיון מתחמי המועצה (מועצה, קימרון, מרכז עידן, מוסדות
חינוך שבניהול המועצה, שבילי אופנים)
העברת השתתפות כספית לתחזוקת הגינון בישוב, כחלק מסל
השירותים לישובים
גינון וניקיון תחומי שטחים ציבוריים בישוב והשטחיים
החקלאיים בתחום הישוב (שאינם בבעלות פרטית)
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...98