מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 14

14
מחלקת תברואה, וטרינר הרשות ורישוי עסקים
שמירה על בריאות הציבור ושיפור רמת חיי תושבי המועצה.
יעוד המחלקה:
תפקידי המחלקה:
צמצום ומיגור מזיקים ומטרדים
בדיקת איכות מי השתייה
חיסונים וטרינריים ולכידת בעלי חיים משוטטים
הנפקת רשיונות עסק ופיקוח בתחום
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
בדיקות מי שתייה
בישובים
דגימת מים בישובי המועצה לפי דרישות משרד
הבריאות
טיב המים – באחריות ספק המים בישוב
אספקת מי שתייה
אספקת מים למנחמיה בלבד
אספקת מים באחריות אפיקי מים ואגודות חקלאיות
טיפול ביתושים
הדברת מקורות דגירת יתושים בשטחים פתוחים
ובאגני שיקוע וחמצון
ניטור והדברת מקורות דגירת יתושים בתוך הישובים ובשטחים
חקלאיים
פנייה לפיקוח איכות הסביבה במקרה של איתור מפגע
טיפול בזבובים
ניטור ופיקוח על מפגעים היוצרים אוכלוסיות
זבובים
פיקוח על הטיפול בפסולת בע”ח ברפתות, בלולים ובשטחים
החקלאיים
פנייה לפיקוח איכות הסביבה במקרה של איתור מפגע
טיפול בזבוב החול
טיפול בהתאם להנחיות משרד איכות הסביבה
ומשרד הבריאות
דיווח למחלקת איכות הסביבה במקרה של מפגע
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...98