מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 19

19
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
כבישי ביטחון
בישובים
שיקום כבישי ביטחון ברחבי המועצה, על בסיס מפתח
וסיווג ישוב בפקע”ר
עדכון קב”ט המועצה בצרכי הישוב על ידי רב”ש הישוב
מכשירי קשר
בישובים
תחזוקת מכשירי הקשר בישובים במימון ועל בסיס
מפתח וסיווג ישוב בפקע”ר
עדכון קב”ט המועצה בצרכי הישוב על ידי רב”ש הישוב
תאורת ביטחון
בישובים
מימון תחזוקת תאורת הביטחון על בסיס מפתח וסיווג
ישוב בפקע”ר (החזר כספי לישוב מול חשבוניות ביצוע)
הפעלת התחזוקה והגשת חשבוניות על פי מפתח וסיווג ישוב
בפקע”ר
ריסוס גדרות
ביטחון
הפעלת קבלן לריסוס גדרות בישובים על בסיס מפתח
וסיווג ישוב בפקע”ר
עדכון קב”ט המועצה בצרכי הישוב על ידי רב”ש הישוב
רכבי ביטחון
(נסיעות ביטחון
בלבד)
סיוע ברכישת הרכב ואחזקתו על בסיס מפתח וסיווג
ישוב בפקע”ר
אחזקה שוטפת באחריות רב”ש הישוב
גדרות ביטחון
ושערים
תיקון ושיקום במימון ועל בסיס מפתח וסיווג ישוב
בפקע”ר
עדכון קב”ט המועצה בצרכי הישוב על ידי רב”ש הישוב
מחסני נשק
סיוע בשיפוץ ואחזקת המבנים בהתאם לסיווג ישוב
בפקע”ר
הפעלת חדר הנשק באחריות רב”ש הישוב
תחזוקת מחסני
חירום
אחזקת מחסני מל”ח מועצתיים
אחזקת מלאי חרום בהתאם להנחיות הקב”ט
אחזקת תיקי רופא
אחזקת תיקי רופא לישובים
שמירת הציוד במרפאות ואחריות לרענון התיק
מטווח
אחזקת מטווח אזורי לטובת רענון למחזיקי נשק
תשלום עבור השירות
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...98