מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 24

24
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
ביטוח
ביטוח תאונות אישיות לכל הילדים בגיל חינוך חובה הלומדים
בגני הילדים הרשמיים ובבתי הספר שבהפעלת המועצה
בקרה על ביצוע הביטוח בבתי ספר שאינם מופעלים על ידי
המועצה
פנייה למועצה להפעלת הביטוח במקרה של פציעת ילד
ביטוח כלל הילדים בקייטנות ובמעונות יום – באחריות הגורם
המפעיל
ביטוח תאונות אישיות לכל הילדים במסגרת חינוך טרום
חובה
תחזוקה,
בטיחות, גינון
ושיפוץ
תחזוקת בתי הספר והגנים שבניהול המועצה.
פעולות אחזקה יזומות על פי הערכת אנשי מקצוע, תוך עמידה
בתקנים ובנהלים הנדרשים
תחזוקת מוסדות חינוך המופעלים על ידי רשת /ישוב /
בעלות אחרת, תוך עמידה בתקנים ובנהלים הנדרשים
בינוי
תעדוף צרכים
הגשת תכניות למשרדי ממשלה ולגופים מפעילים.
ליווי תהליך התכנון
פנייה למועצה בנוגע לצורך בתחום
תכנון
השלמת מימון בהתאם לנסיבות על ידי הגוף המפעיל
אבטחת
מוסדות חינוך
והיערכות
לחירום
הצבת שומר במוסדות החינוך הרלוונטיים
רענון נהלי חירום במוסדות חינוך
מתן מענה אזורי בעת חירום
הפעלת בתי הספר כמרכזי קליטה בחירום
מתן מענה ראשוני למוסדות החינוך בישוב בעת חירום
שירות
פסיכולוגי
מתן שירות פסיכולוגי, ליווי והדרכה לצוות החינוכי והייעוצי
קיום ועדות שילוב וועדות השמה
דיווח על מקרים מיוחדים הדורשים התערבות מקצועית
ועדות השמה
וחינוך מיוחד
סיוע באבחון ילדים בעלי צרכים מיוחדים
השמת התלמידים במוסדות לימוד מתאימים, כולל הסעות
וליווי בהתאם לחוקי משרד החינוך
קייטנות
אחריות על קייטנות המועצה
יחד עם מחלקת ילדים ונוער, סיוע לישובים בבניית תכנית
הקייטנה ובהשגת היתר לעריכתה
הפעלת קייטנות ישוביות בהתאם לכללי משרד החינוך
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...98