מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 26

26
הגיל הרך
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
ליווי מערכות
הגיל הרך
בישובים
ליווי מערכתי ומותאם של רכזי הגיל הרך
בישובים
קשר רציף לעמותה המפעילה מעונות יום
בישובים
חשיבה אסטרטגית על שינויים נדרשים
בתחום ויישומם בעזרת צוות היגוי לגיל הרך
מינוי רכז לתחום (גילאי לידה עד 6 שנים)
תכנון מערכות החינוך בישוב והיערכות לעתיד
מיפוי צרכים בישוב
טיפול בפרט
בניית מערך מקצועי לאיתור קשיי התפתחות
וליווי הורים
השתתפות ומעורבות רכז גיל הרך הישובי בקשרים עם ההורים והצוות
ובמציאת מענה מתאים לקושי
רישום הילדים
רישום לגני הילדים
גבייה בגני מועצה
רישום לגנים ולמעונות בהתאם לחוקי המדינה ועדכון הרישום במהלך השנה
העברת רשימות מסודרות של כל הילדים למועצה
גבייה מההורים במוסדות שאינם מופעלים על ידי המועצה
תפעול שוטף,
כ”א ותקציב
העברת תקציבים המתקבלים ממשרדי
הממשלה
תפעול ואחזקת גני מועצה
תפעול שוטף של גנים ומעונות שבבעלות הישוב או הוועד המקומי
קשר עם משרד
התמ”ת
(לידה עד 3)
רפרנט אזורי למשרד התמ”ת לעניין מעונות
יום וצהרונים
סיוע בהגשת בקשות לתמיכה בבינוי
ושיפוצים
טיפול בכספי משרד התמ”ת לישוב / תושב
הזכאים להשתתפות כספית מהתמ”ת
הכנת פרוגרמה תואמת לדרישות משרד התמ”ת
התאמת המבנים והפעלת המעונות בהתאם לדרישות המשרד
העברת כספי משרד התמ”ת להורים הזכאים
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...98