מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 29

29
מחלקת תחבורה
מתן שירות הסעות איכותי, מיטבי ובטיחותי לתלמידים ותושבים במועצה.
יעוד המחלקה:
תפקידי המחלקה:
הסעות תלמידים
הצבת תחנות הסעה (באישור מהנדס המועצה ואישור קצין הבטיחות)
שירותי הסעות נוספים בתשלום
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
הסעות
תלמידים
הפעלת הסעות למוסדות חינוך, בהתאם להנחיות משרד החינוך
ואגף חינוך וקהילה במועצה
פרסום נהלי התנהגות בהסעות לכל בית אב
תכנון מערך ההסעות
אחריות לתקינות האוטובוסים
הסעת תלמידי החינוך המיוחד וליוויים, בהתאם להנחיות משרד
החינוך ואגף חינוך וקהילה במועצה
הצבת תחנות הסעה בתיאום עם קצין הבטיחות
מינוי נציג מטעם הישוב שיהווה איש קשר עם המועצה
טיפול בהתנהגויות חריגות בהסעות, בשותפות עם בית
הספר וההורים
קשר בין הורים לילדי החינוך המיוחד ומנהל התחום
במועצה
בטיחות
שמירה ופיקוח על כללי בטיחות בהסעות
התמקצעות נהגים
הסברה בבתי הספר ולהורים
עדכון וחידוש צי האוטובוסים
שיתוף פעולה של הורים ובעלי תפקידים בהגברת המודעות
והפיקוח על התנהגות בטוחה של הילדים בהסעות
אחריות של מנהלי בתי הספר לקיום פעילות חינוכית
ומשמעתית בבתי הספר בנוגע להתנהגות תלמידים בהסעה,
ע”פ חוזר מנכ”ל
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...98