מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 39

39
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
פיתוח יוזמות
ועשייה צעירה
בישובים
ליווי צעירים במגוון יוזמות קהילתיות בישובים
הענקת גיבוי לצעירים יוזמים ופעילים והפנייתם לקבלת ליווי
מהמחלקה
ליווי קליטה
בישובים
לווי והכשרת ועדות קליטה בישובים
מינוי צוות קליטה ישובי
פניה למחלקה לבניית תכנית ליווי מותאמת לישוב
קורס עתודת
מנהיגות
קהילתית
ניהול קורס עתודת מנהיגות קהילתית
הפניית תושבים מתאימים
ליווי משתתפי הקורס ושילובם במערכות הניהוליות של הישוב
קבוצות צעירות
לווי השתלבות ועשייה של קבוצות צעירות בעמק
מינוי רכז המלווה את הקבוצה מטעם הישוב הקולט
מנהלת מחלקת צעירים וקליטה
יעל ברקן דולב
04-6065770
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...98