מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 4

4
יחסי הגומלין מועצה - ישובים
מערך שירותים
מטרת חוברת זו להבהיר ככל הניתן את יחסי הגומלין וחלוקת הסמכות
והאחריות בין המועצה לישוביה ולתושביה, בכל הקשור לאספקת השירות
המוניציפאלי לתושבים. זאת, במטרה להעניק לתושבים מידע מדויק לגבי
השירותים הקיימים והכתובת אליה יש לפנות בכל נושא.
מטבע הדברים ורמת המורכבות במערך השירותים הכולל, יעודכן מערך
השירותים במידת הצורך אל מול הנסיבות המשתנות.
על מנת להבין את ההקשר הרחב של מערכת יחסי מועצה – ישוב - תושב,
נרחיב להלן אודות השלטון הדו-רובדי ותפיסת המועצה את תפקידה ואת
תפקיד הישובים:
השלטון הדו-רובדי
השלטון המקומי בישראל מופקד על מתן שירותים מוניציפאליים
וממלכתיים לתושבי מדינת ישראל. לשלטון המקומי במרחב הכפרי
מאפיינים ייחודיים, הבולט בהם הוא המבנה השלטוני הדו-רובדי: הרובד
האחד הוא המועצה האזורית; הרובד השני הוא הוועד המקומי של כל ישוב.
החוק מעניק למועצה האזורית סמכויות שלטוניות, המסמיכות אותה לטפל
ולפעול בכל עניין הנוגע לשירותים המוניציפאליים לתושבים בתחומה;
סמכויות הוועד המקומי בתחום הישוב הן הסמכויות שהאצילה לו המועצה
על פי החלטתה.
ברוב הישובים פועלות אגודות שיתופיות-חקלאיות. בחלקם מתקיים עקרון
“זהות ועדים”, המסמיך את חברי ועד האגודה לכהן ולפעול גם כחברי
הוועד המקומי. הזהות היא פרסונאלית בלבד כאשר כל אחד מהגופים
מתנהל באופן נפרד.
האגודה השיתופית פועלת מחוק המשפט הפרטי בהתאם לתקנון האגודה
והיא כפופה לרשם האגודות. הוועד המקומי פועל בהתאם לחוקי המשפט
הציבורי המנהלי כמו המועצה והנחיות משרד הפנים, ובכפוף להחלטות
המועצה האזורית, שהנה זרועו של משרד הפנים.
במהלך השנים חלו תמורות בניהול הישובים; קליטת אוכלוסייה חדשה
שאינה חברה באגודה השיתופית-חקלאית חייבה במקרים רבים העמדת
גוף נבחר המייצג את כלל האוכלוסייה בישוב. כתוצאה מכך, מנוהלים היום
חלק מהישובים על ידי ועד מקומי ללא זהות עם האגודה השיתופית, בעוד
חלקם האחר מנוהל על ידי אגודה קהילתית להתיישבות; בחלק מהמקרים
קיימת זהות ועדים, ובחלקם לא.
התפקידים העיקריים של ועדי הישובים הינם:
1 1 .
שמירה על הדמוקרטיה על ידי מתן ביטוי לאינטרסים המקומיים
וייצוגם.
2 2 .
אספקת שירותים מוניציפאליים לתושבי הישוב (במקרים בהם
קיימת עדיפות לנתינת השירות על ידי עובדי הישוב ובכפוף
להאצלת המועצה).
3 3 .
אכיפה של חוקים ומדיניות מועצתית במקרים שסמכות זו הואצלה
.
1
לוועד על ידי המועצה
תפיסת המועצה
במהלך השנים האחרונות מקדמת המועצה תהליך בו מואצלות הסמכויות
הניהוליות לישובים, תוך ליווי, פיקוח ובקרה של המועצה. לתפיסתנו,
למערכת הישובית הכלים המיטביים לספק שירותים יעילים ומתאימים
לתושבים, והגברת האחריות והמעורבות הישובית תסייע בבינוי ופיתוח
חוסן ישובי, אישי וקהילתי, המביא לצמיחה והתפתחות של כל ישוב.
בתהליך זה התקיימו בדיקות מעמיקות של מערך השירותים לתושבים
וחודדו היתרונות שיש למועצה ולישוב במתן סוגי השירותים השונים.
יישום המהלך נבחן כל העת מול צרכי התושבים והישובים, אילוצי התקציב
מעובד מתוך דו״ח הוועדה לקביעת מעמדו וסמכויותיו של הוועד המקומי במועצה
1
האזורית, בהוצאת משרד הפנים
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 2,3,98