מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 43

43
המחלקה לשירותים חברתיים
קידום רווחתם האישית והחברתית של כל תושבי עמק המעיינות באמצעות חיזוק חוסן הפרט, המשפחה, המערכת הישובית והקהילה.
יעוד המחלקה:
תפקידי המחלקה:
פיתוח חוסן קהילתי בקהילות העמק
ליווי יחידים / משפחות לצורך פיתוח חוסן אישי ומשפחתי
ליווי בעלי תפקידים בקהילה לצורך חשיבה מערכתית ופתרון בעיות
טיפול באוכלוסיות בסיכון
פיתוח מוכנות הישובים לחירום
פיתוח תחום התנדבות
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
עבודה
סוציאלית
מרחבית
העמדת עובדת סוציאלית לשירות כל ישוב, בהתאם
לתקני משרד הרווחה והמועצה. שירות זה כולל: טיפול
פרטני, מתן מידע, הפניה לגורמי טיפול שונים, טיפול
ותיווך, ליווי בעלי תפקידים בקהילה (בתחומי חינוך, רווחה,
זקנה ועוד) לצורך חשיבה מערכתית, ופתרון בעיות. כמו
כן, סיוע בהתמודדות עם אתגרים קהילתיים
העמדת חדר קבלת קהל לרשות העו”ס, הכולל ריהוט הולם, טלפון
ומזגן
בישוב יהיה אחראי / ועדה בתחום הרווחה, אשר יקיים קשר קבוע
עם עו”ס
בעלי תפקידים בתחומי חינוך, רווחה, בריאות, זקנה וקהילה יהיו
שותפי עבודה לעו”ס המרחבי
פניות לעו”ס - באופן ישיר על ידי התושבים המעוניינים בשירות, או
באמצעות איש הקשר מן הישוב
אבדן ושכול
מענה מקצועי מיידי לקהילה ולמשפחות בעלות ילדים
קטינים במצבי אבדן ושכול
המחלקה תאפשר ייעוץ ברמה הפרטנית / קהילתית
במצבי נכות ושכול במערכת הצבאית
דיווח למחלקה על אירועי אבדן ושכול בכלל, ובמשפחות עם ילדים
קטינים בפרט. תושב או בעל תפקיד המעוניין בקבלת השירות יפנה
לעו”ס המרחבי שיהווה גורם קשר
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...98