מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 49

49
ועדה מקומית לתכנון ובנייה
הענקת היתרי בנייה, אכיפת חוק התכנון והבנייה, מתן מידע תכנוני וייצוג המועצה ותושביה בפני גופי תכנון רלוונטיים.
יעוד הוועדה:
הוועדה הינה גוף סטטוטורי שהוקם ופועל על פי חוק התכנון והבנייה במרחב הכפרי, כפי שאושר על ידי שר הפנים.
תפקידי הוועדה:
הענקת היתרי בנייה
אכיפת החוק וההיתרים לגבי כל בנייה בתחומי המועצה
אספקת מידע תכנוני וייעוץ
ליווי תב”עות בגופי התכנון השונים
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / יישוב / תושב
מידע לתושבים
על ייעודי קרקע
וזכויות בנייה
לבתים פרטיים
מתן מידע תכנוני
שמירת מידע לגבי נכסי הישוב, כולל היתרי בנייה
הנפקת היתרי
בנייה
הוצאת היתר לאחר השלמת דרישות
העברת כל הדרישות לוועדה לצורך הוצאת היתר
פיקוח על
הבנייה בהתאם
לחוק התכנון
והבנייה
פיקוח על בנייה לא חוקית ואכיפת החוק בהתאם
עמידה בתנאי החוק והקפדה על הגשת מסמכים להוצאת
היתרים
אישור תשריטי
חלוקת קרקע
דיון והחלטה
הגשת בקשות מסודרות, הכוללות את החומר הנלווה הנדרש
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...98