מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 5

5
השנתי ובהתאם לדגשים שמקדמת המועצה בתכניות העבודה שלה.
תהליך זה והדיונים שנערכו במסגרתו על ידי מנהלי הישובים והתושבים,
העלה צורך בריכוזו ודיוקו של סל השירותים הכולל לתושב וחלוקת
האחריות לאספקתו.
כוללת שתשאף להגדיר
אמנת שירות
בשלב הבא מתכוונת המועצה לגבש
במדויק את איכות וזמינות השירותים שיסופקו לתושבי המועצה.
חשוב להדגיש כי מערכת היחסים בין המועצה לישוביה
אינה מתמצה אך ורק באספקת סל השירותים המפורט.
להלן פירוט קצר על המשימות הנוספות וממשקי העבודה
בין המועצה והישוב במערכת יחסים זו:
מועצה:
1 1 .
אחת לשנתיים מתקיים מפגש של ראש
מפגש שנתי מועצה – ישוב:
המועצה, מטה המועצה ומנהלי מחלקות רלוונטיות במועצה עם
הנהגת הישוב ובעלי תפקידים רלוונטיים בישוב. מטרות המפגשים
הן יצירת שפה משותפת, היכרות המועצה עם תכניות העבודה
הישוביות, היכרות הישוב עם תכנית העבודה המועצתית, דיון
משותף בתכניות הפיתוח של הישוב ובנושאים מרכזיים שמעלה
הנהגת הישוב.
2 2 .
בהמשך למפגש השנתי ובהתאם לצרכים העולים
ליווי הישובים:
מהשטח, מתקיימים מפגשי עבודה שוטפים עם הנהלות הישובים.
3 3 .
המועצה הינה גוף מסייע, מדריך
סיוע מקצועי ופיתוח קהילתי:
ומייעץ לישובים במגוון תחומים, והיא מציעה ליווי מקרוב של הישוב
בהכנת תכניות וקידומן, ושותפות בתהליכים קהילתיים ואחרים
המתקיימים בישוב.
4 4 .
המועצה מפקחת ומלווה את עבודת הוועדים
ועדים מקומיים:
המקומיים בישובים במגוון תחומים מוניציפאליים, כגון הכנת ובקרת
תקציב, בחירות וסיומי כהונה בוועד, ועוד.
5 5 .
כל ישוב מיוצג במליאת המועצה באמצעות נציג
מליאת המועצה:
שנבחר על ידי תושביו. על חבר המליאה להיות נוכח בישיבות הוועד
המקומי (ללא זכות הצבעה), להעברת מידע הדדי. המועצה מעבירה
את הפרוטוקולים מישיבות המליאה לישובים.
6 6 .
המועצה מעבירה תקציבים לוועדים המקומיים בהתאם
תקציב:
להחלטות המליאה, ומפקחת על השימוש בהם.
7 7 .
המועצה מגייסת, בתיאום ועל פי תכניות הפיתוח
תקציבי פיתוח:
הישוביות, תקציבי פיתוח רבים המופנים לפיתוח הישובים.
ישוב:
1 1 .
על הישוב להכין תכנית עבודה שנתית, אותה יציג
תכנית עבודה:
למטה המועצה במפגשי העבודה השנתיים. תכנית זו תפרט את
מכלול הפעילות השנתית, את הפרויקטים אותם מעוניין הישוב
לקדם בתחומו ואת בקשות הסיוע מהמועצה.
2 2 .
על הוועד המקומי לנהל כ-8 ישיבות בשנה.
עבודת הוועד המקומי:
לכל ישיבה יערך פרוטוקול בהתאם לחוק. בישובים בהם קיים ועד
בזהות פרסונאלית יש להכין פרוטוקולים נפרדים מישיבות ועד
האגודה.
3 3 .
על הוועד להכין ולאשר בישיבתו הצעת
תקציב הוועד המקומי:
תקציב שנתית בהתאם לפוטנציאל הגבייה בישוב ולמקורות נוספים.
הצעה זו תועבר לאישור מליאת המועצה עד סוף השנה שלפני שנת
התקציב. פעילות הוועד תתקיים בהתאם לתקציב שאושר במליאה.
במהלך השנה ניתן לעדכן את התקציב, באישור הוועד והמועצה.
4 4 .
על הוועד לאשר את צו הארנונה
צו ארנונה (גביית מיסי ועד מקומי):
לשנת הכספים.
5 5 .
על הוועד להכין דו”ח כספי בהתאם להנחיות משרד
דו”ח כספי:
הפנים למנות רו”ח ולהעביר דו”ח ביקורת על ביצוע התקציב של
השנה החולפת, אותם יש להעביר לידי המועצה.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 2,3,4,98