מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 55

55
גזברות והנה”ח
ניהול תקציבי המועצה ותקציבי הפיתוח.
יעוד המחלקה:
תפקידי המחלקה.
ניהול תקציבי המועצה ותקציבי פיתוח
העברות תקציבים לגופים נתמכים ולוועדים המקומיים
אישור חוזים והסכמים
תשלום לספקים
הנהלת חשבונות למחלקות המועצה ולגופים הנלווים
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
גזבר המועצה
ניהול תקין ומאוזן של תקציב המועצה ותקציבי הפיתוח
ייצוג המועצה בגופי סמך
ניהול ועדת רכש
אישור חוזים והסכמים
ניהול תקציב
מועצה שוטף
ניהול התקציב מול משרדי ממשלה
תקבולים מגופים שונים
ביצוע תשלומים לספקים
העברת תקציבים ייעודיים לוועדים מקומיים ולגופים נתמכים
הכנת מאזן שנתי
1...,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...98