מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 56

56
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
תקציבי ועדים
מקומיים
אישור תקציב הוועדים המקומיים לשנת המס הבאה והודעה על
כך לוועדים, בשיתוף עם מחלקת ישובים
במקרה של ועד אשר לא הגיש תקציב – הכנת תקציב על ידי
המועצה ואישורו במליאת המועצה
בקרת הדו”חות הכספיים של הוועדים המקומיים, העברת תקציב
21/1 לחשבונות הבנק של הוועד המקומי
הכנת תכנית תקציב שנתי לוועד המקומי לשנת המס
הבאה והגשתו לאישור מליאת המועצה עד 13 לדצמבר
ניהול תקין של תקציב הוועד המקומי בהתאם לאישור
המליאה וכללי משרד הפנים
הכנת דו”ח שנתי והגשתו למועצה עד סוף חודש אפריל
בשנה שלאחר מכן
הגשת דו”חות ביצוע כספיים רבעוניים, חצי שנתיים
ושנתיים.
מעקב אחר כרטיס חו”ז של הוועד המקומי
העברת חשבוניות ביצוע לאישור המועצה עבור גינון,
חשמל, תיקון כבישים / מדרכות וביטוח
הנהלת
חשבונות
העברת תקציב השתתפות המועצה לחשבון הבנק של הוועד
מידע וסיוע מקצועי על פי צורך
ניהול תקציב הוועד בהתאם לתקציב שאושר במליאה
גזבר המועצה
מוטי מרדכי
04-6065853
מזכירה
ז׳רמן בן שמעון
04-6065858
1...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...98