מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 57

57
מחלקת גבייה
גביית מסים, היטלים, אגרות ותשלומים המוטלים על התושבים ונישומים אחרים בהתאם לחוק.
יעוד המחלקה:
תפקידי המחלקה:
אכיפת דיני ארנונה
מתן שירותי גביית מיסי ארנונה, אגרות והיטלים
גביית תשלומים עבור שירותי מועצה
מתן אישורים
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
גביית מיסי
הארנונה
ואכיפת חוקי
הארנונה
גביית מיסי ארנונה בהתאם לאישור משרד הפנים
פרסום לציבור והוצאת הודעות לנישומים
אכיפת דיני הארנונה
גביית ארנונה מרוכזת בישובים המנהלים את הגבייה והעברתה
למחלקת הגבייה
גביית ארנונה של הוועד המקומי בהתאם לכללים
הוועד רשאי לבקש מהמועצה לבצע עבורו את גביית מס הוועד
המקומי
שירותי גבייה
עבור גופים
שונים במועצה
גביית מיסים, אגרות והיטלים בתחומי חיים נוספים (חינוך,
ביוב, ניקוז וכיו”ב)
הסדרת תנאי התשלום
הנחות עפ”י
חוק
הפעלת ועדת הנחות בהתאם לחוק
הפניית תושבים להגשת בקשה להנחה
החלת ההנחות הניתנות בארנונה על ידי המועצה גם על הוועד
המקומי (תושב הזכאי להנחה בארנונה זכאי לאותה הנחה גם
במס הוועד המקומי)
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...98