מועצה אזורית עמק המעיינות - מערך השירותים לתושב - page 59

59
מזכיר המועצה
ארגון, הפעלה וניהול מנגנון המועצה, תוך פיתוח והכשרת ההון האנושי כגורם מרכזי להצלחתה
יעוד המחלקה:
תפקידי המחלקה:
ארגון, הפעלה וניהול מנגנון המועצה, תוך שמירה על החוקים, הצווים והתקנות, בהתאם לחוקי המדינה ולהחלטות הרשות
פיתוח המועצה כגוף מקצועי נותן שירות, טיפוח והכשרת עובדי המועצה כגורם מרכזי להצלחתה
תחום
אחריות המועצה
אחריות הוועד המקומי / ישוב / תושב
מינהל
אחריות על ניהול תקין של מנגנון המועצה, מליאת
המועצה וועדותיה
ייעוץ משפטי למועצה
חוקי עזר
רענון חוקי העזר
ביטוח
מתנדבים
אישור טפסים ודיווח לביטוח לאומי תוך 27 שעות
העברת טפסים מלאים במועד
אישור תושב
הנפקת אישורים לתושבים (למשל, עבור גמלת פנסיה
מחו”ל) תוך 27 שעות
פניה ע”ג טופס, בצירוף צילום ת.ז. ומכתב המלצה מטעם מזכיר
הוועד המקומי
חוק חופש
המידע
הענקת מענה לבקשת מידע על פי לוחות הזמנים
ותעריפי האגרה המפורסמים באתר המועצה
ביטוח רכוש
ביטוח מבנים שבבעלות המועצה אחת לשנה
ביטוח מבני הציבור ושטחים פתוחים שבאחריות הוועד המקומי או
באחריות הישוב
1...,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...98